Grow your business with us

"Inwestowanie jest jak wchodzenie po drabinie, każdy wie jak się to robi, lecz nie każdy wie gdzie ją przystawić."
- Warren Buffett

Parametry Funduszu Kontakt
Arionn Mezzanine FIZAN

Parametry Funduszu

Nazwa Funduszu Arionn Mezzanine Fundusz Inwestycyjny Aktywów Niepublicznych
Waluta Funduszu PLN
Minimalna kwota inwestycji Osoby fizyczne: 40.000 euro (średni kurs NBP z dnia zapisu)
Docelowa stopa zwrotu Przewyższająca 7% w skali roku
Opłata za zarządzanie 2,8% średniej wartości aktywów netto w skali roku
Opłata dystrybucyjna do 4,0% brutto od wartości zapisu
Opłata umorzeniowa Brak opłaty związanej z wykupieniem Certyfikatów Inwestycyjnych
Premia za sukces 20,0% wypracowanej stopy zwrotu od nadwyżki ponad 7,00% w skali roku
Umorzenia Na żądanie uczestnika, pierwsze umorzenie po upływie 12 miesięcy od momentu zakupu CI
Wycena Funduszu Raz w miesiącu, dostępna na stronie www.agiofunds.pl
Czas trwania Funduszu Nieoznaczony

„Na giełdzie pełno jest ludzi, którzy znają cenę wszystkiego, lecz nie znają wartości niczego.”

– Philip Fisher

ARIONN MEZZANINE FIZAN

PROCES OCENY INWESTYCJI

1
WSTĘPNA ANALIZA KREDYTOWA
2
ANALIZA FORMALNA
3
ANALIZA MERYTORYCZNA
4
RAPORT DLA KOMITETU INWESTYCYJNEGO