Grow your business with us

"Inwestowanie jest jak wchodzenie po drabinie, każdy wie jak się to robi, lecz nie każdy wie gdzie ją przystawić."
- Warren Buffett

Parametry Funduszu Kontakt
Arionn Mezzanine FIZAN

Parametry Funduszu

Nazwa Funduszu Arionn Mezzanine Fundusz Inwestycyjny Aktywów Niepublicznych
Waluta Funduszu PLN
Minimalna kwota inwestycji Osoby fizyczne: 40.000 euro (średni kurs NBP z dnia zapisu)
Docelowa stopa zwrotu Przewyższająca 7% w skali roku
Opłata za zarządzanie 2,8% średniej wartości aktywów netto Funduszu w skali roku
Opłata dystrybucyjna do 4% brutto od wartości zapisu
Opłata umorzeniowa Brak opłaty związanej z wykupieniem Certyfikatów Inwestycyjnych
Premia za sukces 20% od nadwyżki wypracowanej stopy zwrotu ponad 7%
Umorzenia Na żądanie uczestnika, pierwsze umorzenie po upływie 12 miesięcy od momentu zakupu CI
Wycena Funduszu Raz na kwartał, dostępna na stronie www.agiofunds.pl
Czas trwania Funduszu Nieoznaczony

„Na giełdzie pełno jest ludzi, którzy znają cenę wszystkiego, lecz nie znają wartości niczego.”

– Philip Fisher

ARIONN MEZZANINE FIZAN

PROCES OCENY INWESTYCJI

1
WSTĘPNA ANALIZA KREDYTOWA
2
ANALIZA FORMALNA
3
ANALIZA MERYTORYCZNA
4
RAPORT DLA KOMITETU INWESTYCYJNEGO